Trajnost in razogljičenje

 • SDG 6: Čista voda in sanitarije

  SDG 6: Čista voda in sanitarije: Zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje vode in sanitarij za vse.

  Cilj 6.3: Do leta 2030: z zmanjšanim onesnaževanjem izboljšati kakovost vode, odpraviti odlaganje in minimizirati izpuste nevarnih kemikalij in materialov, prepoloviti delež neprečiščene odpadne vode, ter znatno povečati reciklažo in varno ponovno uporabo na svetovni ravni.

  Cilj 6.4: Do leta 2030: bistveno povečati učinkovitost porabe vode v vseh sektorjih, zagotoviti trajnostno odvodnjavanje in oskrbo s svežo vodo z vidika zmanjševanja pomanjkanje vode in znatno zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja vode.

  Naš prispevek: naši izdelki in rešitve pomagajo ohranjati oskrbo s čisto pitno vodo. Vodo v naših proizvodnih procesih uporabljamo skrbno: uvajamo senzorske armature, cirkulacijske cevi, reverzno osmozo, ter vakuumske uparjalnike, da znatno zmanjšamo porabo vode in kemikalij.

 • SDG 7: Cenovno dostopna in čista energija

  SDG 7 Cenovno dostopna in čista energija: Zagotoviti, da je vsakemu omogočena cenovno dostopna, zanesljiva, trajnostna in sodobna energija.

  Cilj 7.3: Do leta 2030 podvojiti svetovno stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti.

  Naš prispevek: strankam naši izdelki zmanjšujejo porabo energije za higiensko pitno vodo in ogrevanje. V našem proizvodnem procesu in celotnem podjetju se je poraba energije v zadnjih letih le rahlo povečala (8 %), čeprav so se naši prihodki povečali za 40 %, delovna sila pa za 30 %. Zastavljene cilje smo dosegli z učinkovito uvedeni ukrepi, ki so med letoma 2015 in 2020, preprečili nastanek približno 22 tisoč ton emisij CO2.

 • SDG 9: Industrija, inovacije in infrastruktura

  SDG 9 Industrija, inovacije in infrastruktura: zgraditi prožno infrastrukturo, spodbujati globalno in trajnostno industrializacijo, ter spodbujati inovacije..

  Cilj 9.4: do leta 2030 nadgraditi infrastrukturo in posodobiti industrijo, da postane trajnostna, z učinkovitejšo rabo virov, ter dodatnim uvajanjem čistih in okolju prijaznih tehnologij, ter industrijskih procesov, pri čemer bodo vse države ukrepale v skladu s svojimi zmožnostmi.

  Naš prispevek: Nenehno vlagamo v trajnostne industrijske objekte in inovativne tehnologije. V našem sektorju so za ta namen investirani nadpovprečni zneski.

 • SDG 11: Trajnostna mesta in skupnosti

  SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti: Narediti mesta in naselja vključujoča, varna, odporna in trajnostna.

  Cilj 11.6: Do leta 2030 zmanjšati negativen vpliv prebivalcev na okolje […].

  Naš prispevek: Naši izdelki bistveno zmanjšujejo porabo energije in vode, skozi celotno v življenjsko dobo stavbe.

 • SDG 12: Odgovorna potrošnja in proizvodnja

  SDG 12 Odgovorna potrošnja in proizvodnja: Zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje.

  Cilj 12.4: Do leta 2030 doseči okolju prijazno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadki v njihovem življenjskem ciklu skladno z dogovorjenimi mednarodnimi okviri, ter znatno zmanjšati njihovo izpuščanje v zrak, vodo in tla, ter doseči zmanjšanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje.

  Cilj 12.5: Do leta 2030 bistveno zmanjšati nastajanje odpadkov s preventivo, zmanjševanjem, recikliranjem in ponovno uporabo.

  Naš prispevek: Nenehno izboljšujemo učinkovitost naših proizvodnih procesov in izdelkov, za dolg in še bolj trajnosten življenjski cikel izdelka.

 • SDG 13: Podnebni ukrepi

  SDG 13 Podnebni ukrepi: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom..

  Cilj 13.2: Vključitev ukrepov za podnebne spremembe v nacionalne politike, strategije in načrtovanje..

  Cilj 13.3: Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje, ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, zmanjšanje vplivov in zgodnje opozarjanje.

  Naš prispevek: Zastavili smo jasno strategijo, kako do leta 2035 postati ogljično nevtralni. Želimo biti okoljski voditelj in nenehno izvajamo nove ukrepe za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2. Do konca leta 2022 so naši ciljno usmerjeni treningi opremili zaposlene in vodje z znanjem o trajnosti in razogljičenju, ki ga bodo lahko uporabili in delili z drugimi.